Samadhi là gì? Samadhi trong Yoga là gì?

Samadhi là gì? Samadhi trong Yoga là gì?

Samādhi, hay còn gọi là samāpatti, trong Phật giáo, Ấn Độ giáo, Jaina giáo, đạo Sikh và yoga thường dùng để chỉ một trạng thái ý thức thiền định. Thuật ngữ ‘Samadhi’ bắt nguồn từ gốc sam-a-dha, có nghĩa là ‘thu thập’ hoặc ‘mang lại với nhau’, và do đó nó thường được dịch là ‘tập trung’ hoặc ‘thống nhất tâm trí’. Samadhi có thể đạt được nhờ thiền định (Dhyāna)

Xem thêm: Chấp trì trong Yoga là gì? – Dhāraṇā

Bạn có thể xem bài viết về các lợi ích của yoga theo từng giai đoạn tập.

Buddhaagosa định nghĩa samadhi là “sự tập trung của ý thức và đồng thời ý thức đồng nhất và đúng đắn trên một đối tượng duy nhất. Trạng thái trong đó ý thức và đồng hành của nó vẫn đồng đều và đúng đắn trên một đối tượng duy nhất và không bị phân tán”

Theo Buddhaaghosa, các văn bản Theravada Pali đề cập đến bốn loại samadhi:

  • Tập trung tạm thời (khanikasamadhi): Một sự ổn định tinh thần phát sinh trong vipassana .
  • Tập trung sơ bộ (parikammasamadhi ): Xuất phát từ những nỗ lực ban đầu của thiền giả để tập trung vào một đối tượng thiền định.
  • Tập trung truy cập (upacaraamadhi): Phát sinh khi năm chướng ngại bị xua tan, khi jhana có mặt và với sự xuất hiện ‘dấu hiệu đối tác’ (patibhaganimitta).
  • Tập trung hấp thụ (appanasamadhi): Sự đắm chìm hoàn toàn của tâm trí vào thiền định của đối tượng và sự ổn định của cả bốn jhanas.

Nguồn tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Samadhi#Definitions

Originally posted 2019-04-19 17:54:20.